Innovatie en nieuwe technologieën is met prio hét engagement van de lokale politie voor de periode 20224-2028. Dat staat te lezen in het nieuwe memorandum dat het resultaat is van samenwerking tussen de verschillende Lokale Politiezones in het hele land. Met deze boodschap startte op Black Friday de DPO dag voor politie. Onder de deelnemers niet alleen de DPO’s van verschillende politiezones, maar ook hun verantwoordelijken, zoals de korpchefs. En met als leuke afsluiter Jochem Nooyen, die het belang van privacy heeft verwerkt in een ludieke show. 

De nood aan een digitale transformatie, gestuurd vanuit de ‘business’, is hierbij een noodzaak. Philippe Kennis, adviseur Kabinet CG, lichtte toe hoe de politie dit wil aanpakken, onder meer door een stevig uitgebouwde governance structuur die het mogelijk moet maken het politiewerk performanter te maken, de medewerkers te faciliteren door administratieve vereenvoudiging en de inzet van innovatieve technologieën. 

Meer en meer technologie in de politionele taken zorgt voor heel veel uitdagingen. Naast een degelijke ICT infrastructuur om al deze technologie aan elkaar te koppelen, moet men ook inzetten op een risico beheerssysteem. Hiervoor zijn verschillende methodologieën gangbaar, maar essentieel is en blijft het bewustzijn van iedereen die met deze technologie en data aan de slag gaat. Tijdens deze DPO dag werd ingegaan op concrete gevaren die er schuilen, van afluitstertechnieken tot het verkeerd gebruik van Artificiële Intelligentie. 

Op beleidsniveau is er zeker ook werk aan de winkel. Frank Schuermans lichtte op basis van een SWOT analyse van gegevensbeschermingstoezicht toe waar deze uitdagingen zich precies bevinden. Tussen de jaarcijfers van de afgelopen jaar door merk je meteen dat het controleorgaan steeds minder tijd kan investeren in pro-actieve acties. Dat is niet verwonderlijk, aldus Stefan. De Proft, die wijst op het onevenwicht tussen het aantal personeelsleden bij de toezichthouder (10) en deze bij de politiediensten (50.000). Bovendien, gezien de hoeveelheid (persoons)gegevens die politie moet verwerken en de uitdagingen die digitalisering met zich meebrengt, is zo’n meer pro-actieve controle noodzakelijk. Maar de hoeveelheid taken en de beperkte bezetting dwingt het orgaan tot een meer re-actieve aanpak. 

Dat de nood aan een pro-actieve aanpak van toezicht essentieel is, werd ook onderstreept door korpschef Jean-Louis Dalle (Korpschef PZ Gavers). Hij wijst op de hoeveelheid tijd en middelen wordt geïnvesteerd in technologie en innovatie. Het is dan ook zonde als tijdens zo’n project na verloop van tijd problemen aan de oppervlakte komen verbonden aan gegevensbescherming. Die mening wordt gedeeld door Christophe Bierlaire (DPO – CG-ISPO). Het vooraf en niet achteraf aftoetsen van innovatie, zowel bij de DPO als de toezichthouder, is dus essentieel. Ook duidelijke regels, bijvoorbeeld omtrent het bijhouden van lokale zwarte lijsten, blijven essentieel om kostefficiënt te werken. 

Voor wat betreft tijdsnood is er voor het COC ook goed nieuws. Door een recent arrest van het EU HvJ van 16 november 2023 zal het COC in de toekomst minder belast worden met inzageverzoeken van burgers. Tot voor het arrest is het in België zo geregeld dat een inzage in een politioneel dossier, uitgeoefend door een burger die wil nagaan welke persoonsgegevens over hem worden verwerkt, dit enkel kon via een verzoek aan het CoC. Vervolgens diende het COC na te gaan of de gegevens van die persoon correct worden verwerkt en dit aan de aanvrager rapporteren. Het arrest haalt deze werkwijze onderuit en stelt dat elke burger, net zoals in andere Europese lidstaten, zich rechtstreeks moet kunnen wenden tot de betreffende politiezone. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal het CoC hier nog moeten in tussenkomen. Het COC wijst in dit kader wel meermaals naar de wetgever die het de afgelopen tijd heeft nagelaten om de Belgische Gegevensbeschermingswet te ‘repareren’. Onder meer deze materie zal in ieder geval in Belgisch recht moeten worden omgezet.  

Het COC benadrukt in haar uiteenzetting de belangrijke rol van de korpschef en de DPO in het systeem van toezicht en controle. Zij moeten de eerste lijn vormen in het toezicht en bewaken van privacybescherming. Hierbij reikt de toezichthouder de DPO de hand, door duidelijk steun uit te spreken aan de DPO en spreekt haar respect uit voor de vele individuele en gemotiveerde GPI leden en organisaties die zich inzetten op het gebied van gegevensbescherming. 

Tijdens deze DPO dag werden ook concrete casussen en uitdagingen besproken. Zo ging men tijdens een debat in op de rol van private firma’s (ook wel verwerkers genoemd), die worden ingeschakeld ter ondersteuning van politionele taken, zoals bij het vaststellen van verkeersovertreding aan de hand van camera’s. Kan men een politionele vaststelling uitbesteden? Wat is hun rol bij het voorleggen van een pv aan de sanctionerend ambtenaar en mag deze firma deze gegevens verrijken? Deze en andere vragen blijven voer voor discussie en geven het belang aan van overleg, het delen van inzichten en het uitwisselen van goede praktijken. De uitwisseling van informatie tussen toezichthouders, DPO’s en de organisatie is hierbij essentieel. De plannen voor een Black Friday DPO dag 2024 leggen we alvast op tafel. 

 

Meer info over de DPO Politie Certificatie Training kan je hier vinden.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Blijf in contact met ons laatste nieuws, aanbiedingen en beschikbare opleidingen.

Newsletter
x

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Blijf in contact met ons laatste nieuws, aanbiedingen en beschikbare opleidingen.

Newsletter
x

Schrijf je in