Privacyverklaring

Data Protection Institute
Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Data Protection Institute BV (DPI) is een onafhankelijke onderwijsinstelling en voorziet opleidingen door erkende experts met jarenlange ervaring in het veld van gegevensbescherming en privacy. DPI heeft haar maatschappelijke zetel te Grotehondstraat 44 1/1, 2018 Antwerpen, ondernemingsnummer 0849.293.297. Vanaf 23/4/2021 is DPI een dochteronderneming van Toreon BV. Deze verandering van eigenaar verandert niets aan ons engagement om je persoonlijke gegevens te beschermen.

Principes voor het verwerken van persoonsgegevens
DPI erkent het belang van gegevensbescherming en privacy van persoonsgegevens van de cursisten en zal de persoonsgegevens van deze betrokkenen met de nodige zorg behandelen en enkel voor welbepaalde doeleinden. DPI bevestigt expliciet dat alle persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met zowel de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens als de Verordening 2016/679 van 27 April 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van die gegevens (hierna GDPR).

Welke persoonsgegevens verwerken we?
Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene). DPI kan de volgende gegevens verwerken (zowel fysiek als via deze website), dewelke mogelijk persoonsgegevens van de betrokkene zijn: Persoonlijke contactgegevens van de ingeschreven persoon zoals:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Titel
 • E-mail
 • Indien van toepassing: contactpersoon binnen het bedrijf
 • Telefoonnummer
 • Opmerkingen
 • Evaluaties van examens en behaalde scores
 • Gegevens over voeding van de ingeschreven persoon met het oog op het verstrekken van maaltijden
 • Persoonsgegevens van de persoon die de inschrijving uitvoert zoals achternaam, voornaam, titel, e-mail

Waarom verwerken we deze gegevens?
We verzamelen deze gegevens om onze administratieve verplichtingen na te komen zoals het aanrekenen van de diensten die aan de klant verleend zijn door DPI of onze wettelijk verplichte boekhouding te voeren.
Voor onze interne werking is het verder belangrijk dat we dossiers aanleggen ivm de overdraagbaarheid en aantoonbaarheid van gegevens voor bv accreditatie of certificatie. Dit is in het belang van de effectieve werking van de onderneming.
Het gaat concreet om de volgende doeleinden:

 • Administratieve en organisatorische taken met betrekking tot de inschrijving van de betrokkene op één van de DPI trainingen
 • Om de betrokkene uit te nodigen voor evenementen georganiseerd door DPI (bijvoorbeeld: het Alumni-evenement)
 • Beheer van de studentendatabase
 • Update van cursusmateriaal of trainingen
 • Informatie over de activiteiten van DPI
 • Het afleveren en beheren van een door DPI verstrekte certificaat, indien van toepassing
 • Direct marketing-doeleinden zoals promoties met betrekking tot de producten en diensten die DPI levert aan de betrokkene. We gebruiken de contactgegevens voor direct aan DPI gerelateerde activiteiten, in het bijzonder onze producten en diensten die we aanbieden in het kader van levenslang leren (nieuwe opleidingen en Alumni activiteiten).
  Wij zullen deze persoonsgegevens enkel verwerken voor bovenstaande doeleinden tenzij er expliciet toestemming is gevraagd aan de betrokkene om deze voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de doelen waarvoor ze oorspronkelijk verzameld zijn.

Aan wie geven we uw persoonsgegevens door?
We geven geen persoonsgegevens door aan derden zoals sponsors of werkgevers, tenzij er expliciet toestemming hiervoor is gevraagd aan de cursist. DPI zal zich onthouden van het vrijgeven van persoonsgegevens onderworpen aan derde partijen en zal geen persoonsgegevens van betrokkenen openbaar te maken.
Persoonsgegevens die betrekking hebben op de organisatie van de opleiding zelf worden doorgegeven aan de aan DPI verbonden docenten en partijen die de lesdag ondersteunen, waaronder de uitgever van het lesmateriaal (enkel wanneer deze het lesmateriaal op naam aflevert).

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Indien de cursist deelneemt aan een certificatietraject worden de relevante gegevens bewaard gedurende 15 jaar na het laatste contact met het doel de certificatie te kunnen aantonen en bewijzen (we verstaan hieronder administratieve gegevens, gegevens over de evaluatie, aanwezigheid, datum van afgifte certificaat en aanwezigheidsattest).

De persoonsgegevens die nodig zijn om een subsidiedossier te verantwoorden worden 10 jaar bijgehouden.

Persoonsgegevens die worden gebruikt voor facturatie en boekhouding worden volgens de wettelijke bewaartermijn gedurende 7 jaar bewaard.

Voor alle andere doeleinden bedraagt de bewaartermijn 3 kalenderjaren.

Uw rechten

Welke rechten kan de betrokkene uitoefenen?
De betrokkene heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn rechten uit te oefenen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De betrokkene kan de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht op informatie: de betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om alle verzamelde persoonsgegevens (inclusief verwerkingsdoeleinden, categorieën van persoonsgegevens, geschatte bewaartermijn) na te kijken. Examenvragen behoren niet tot de noemer persoonsgegevens en worden dan ook nooit aan de studenten verstrekt.
 • Recht op rectificatie of recht op beperking van verwerking: de betrokkene heeft het recht om van DPI te vragen zijn of haar persoonsgegevens aan te passen wanneer deze niet juist of onvolledig zijn. De betrokkene mag ook vragen om zijn of haar persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken tot deze juist of volledig zijn.
 • Recht om te wissen (“recht om te worden vergeten”): als de betrokkene wenst dat zijn of haar persoonsgegevens worden verwijderd, kan de betrokkene altijd contact opnemen met DPI (info@dp-institute.eu), om te vragen dat zijn of haar persoonsgegevens gewist worden. Dit is een eenvoudige en kosteloze aanvraag. Let op: dit recht is niet altijd van toepassing, in sommige gevallen is het niet mogelijk om de gegevens te verwijderen, maar dit zal duidelijk worden aangeven.
 • Recht van verzet: als de betrokkene niet langer op de hoogte wil worden gesteld van updates of geen direct marketing mails meer wil ontvangen, heeft de betrokkene het recht om dit te doen. Dit kan door een verzoek te mailen naar info@dp-institute.eu. Houd er rekening mee dat de betrokkene niet gerechtigd is om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens als dergelijke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen DPI en de betrokkene of het bedrijf van de betrokkene (bijvoorbeeld voor facturering van de betrokkene of het bedrijf van de betrokkene voor de bestelde trainingen …).
 • Recht op gegevensoverdraging: de betrokkene heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens in een universeel leesbaar formaat te ontvangen zoals een tekstbestand of ander digitaal bestand.
 • Klachten: indien de betrokkene niet tevreden is over de manier waarop er met zijn of haar persoonsgegevens wordt omgegaan, kan hij of zij een klacht indienen bij de bevoegde gegevens-beschermingsautoriteit (GBA). Voor meer inlichtingen kan men terecht op de volgende website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Bescherming van persoonsgegevens
DPI erkent dat de bescherming van persoonsgegevens een essentieel deel is van de gegevensbescherming. Waar het onmogelijk is om de veiligheid volledig te garanderen, zal DPI de passende technische en organisatorische maatregelen bieden ter bescherming van persoonsgegevens.

Website

Gebruik van Cookies
DPI verwerkt via haar website alleen persoonsgegevens die automatisch zijn verzameld door gebruik te maken van de website, zoals IP-adres, type browser en besturingssysteem, het aantal keren dat een betrokkene de website heeft bezocht en de pagina’s die hij of zij bezocht. Deze persoonsgegevens worden verkregen door het gebruik van cookies.
DPI zal deze gegevens alleen gebruiken voor statistische en prestatiedoeleinden op globaal niveau. Daarom zal DPI geen gegevens verwerken die kunnen worden gekoppeld aan een natuurlijk persoon. Dit zou acties vereisen die redelijkerwijs niet haalbaar zijn voor DPI. Anderzijds zullen deze gegevens gebruikt worden voor beperkte marketing-doeleinden, aangezien DPI deze gegevens gebruikt om haar marketingcampagnes te voeren: het analyseren van de rentabiliteit van onze campagnes op basis van bijgehouden conversies, remarketing van doelgroepen op basis van bezoekers van de DPI website, enz.

Cookies
Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die door een website wordt gegenereerd en door het internet van de betrokkene wordt opgeslagen in de browser met als doel om informatie over de betrokkene te onthouden. Cookies maken het mogelijk voor een website om de browser van de betrokkene te herkennen en om snel en eenvoudig te surfen op een website.
Ze zorgen er ook voor dat persoonlijke instellingen en voorkeuren worden opgeslagen, bijvoorbeeld dat wanneer men de website opnieuw bezoekt men de taal niet nog een keer dient te selecteren. Bepaalde cookies kunnen ook door een derde partij worden geplaatst om het gebruik van de website te meten (dit zijn zogenaamde third party cookies).
Als de betrokkene niet wil dat een website cookies op zijn of haar computer plaatst, dan dient men hiervoor de instellingen van de browser te wijzigen.

Houd er rekening mee dat bepaalde grafische elementen door het uitschakelen van cookies mogelijk niet zo duidelijk zijn, of dat het onmogelijk is om bepaalde applicaties te gebruiken.

DPI doet alles wat nodig is om de website vlot te laten verlopen hoewel sommige elementen van de website het gebruik van cookies vereisen.
De volgende tabel toont welke cookies welke persoonsgegevens verwerken en voor welke doeleinden. De tabel bevat ook informatie over de bewaarperiode van de gegevens en op welke basis de verantwoording van de verwerkingsactiviteit is gebaseerd (rechtmatigheid van verwerking):

Doel Vervaltermijn Inhoud Naam
Google Tagmanager 1 minuut 1 _dc_gtm_UA
Wordt gebruikt door Google Tagmanager om conversies te meten 18 dagen 1.1.87775659.1565689120 _gcl_au
Zo weet de website welke taal je hebt gekozen 1 jaar nl/fr pll_language
Zo weet de website of je de cookies hebt aanvaard 1 jaar yes accept_all_cookies
Wordt gebruikt door wordpress om de interface en werking van de website aan te passen voor de wordpress administrators 1 jaar

editor%3Dtinymce%26edit_

element_vcUIPanelWidth%3D650%26edit_
element_vcUIPanelLeft%3D286px%26 edit_element_vcUIPanelTop%3D81px%26
libraryContent%3Dbrowse%26align%3

Dnone%26imgsize%3Dfull%26urlbutton
%3Dnone%26advImgDetails%3Dshow %26hidetb%3D1

wp-settings-1
Wordt gebruikt door wordpress om de interface van de website aan te passen voor de wordpress administrators 1 jaar 1569854397 wp-settings-time-1

Wijzigingen in onze privacyverklaring

DPI kan deze privacyverklaring te allen tijde wijzigen en plaatst steeds de bijgewerkte versie op de website inclusief datum en versienummer van de “laatste update”.

Versie: Versie 2.3
Laatste Update: 20 oktober 2022