Algemene voorwaarden

Oktober 2021

Artikel 1 Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op door Data Protection Institute BV verzorgde opleidingen, trainingen, producten of diensten.

1.2 Data Protection Institute: Data Protection Institute BV, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen (België), Grotehondstraat 44 1/1, ondernemingsnummer  0849.293.297  (RPR Antwerpen), BTW BE0849.293.297. Contactgegevens: zie website https://www.dp-institute.eu/.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die zich gebonden heeft dan wel voornemens is al dan niet tegen betaling opleidingen, trainingen, producten en/of diensten van Data Protection Institute af te nemen.

1.4 Deelnemer(s): de natuurlijke persoon die ingeschreven is om de opleiding, training of event te volgen, afgenomen door de Opdrachtgever.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten met betrekking tot het verstrekken van opleidingen en trainingen, evenals het leveren van producten en diensten, ook indien deze niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 De Algemene Voorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door de Opdrachtgever door de enkele bestelling van producten en diensten, zelfs indien zij in strijd zijn met de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de Opdrachtgever. De Algemene Voorwaarden zijn steeds beschikbaar via de website van Data Protection Institute. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. De Partijen verbinden er zich toe, de bepaling die nietig wordt verklaard, te vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk de economische bedoeling benadert van de nietig verklaarde bepaling.

2.4 Deze versie van de Algemene Voorwaarden vervangt alle voorgaande versies van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Tarieven & Betaling

3.1 Alle prijzen worden vermeld in euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen. Alle prijslijsten, offertes en contractvoorstellen van Data Protection Institute zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en zijn niet verbindend voor Data Protection Institute voorafgaand aan de bevestiging. Elke door de Opdrachtgever gedane bestelling of opdracht verbindt deze laatste, doch verbindt Data Protection Institute slechts na schriftelijke aanvaarding ervan in een orderbevestiging.

3.2 Data Protection Institute behoudt zich het recht voor haar tarieven te wijzigen, met inachtneming van een termijn van dertig dagen. Indien een aangekondigde tariefverhoging van toepassing zal zijn op een lopende overeenkomst, heeft de wederpartij tot aan de ingangsdatum van de tariefverhoging het recht om kosteloos die overeenkomst schriftelijk op te zeggen. De opzegging gaat in dat geval in op de ingangsdatum van de tariefverhoging. Indien Data Protection Institute de opzegging niet heeft ontvangen uiterlijk op het tijdstip van de ingangsdatum van de tariefsverhoging,  wordt de Opdrachtgever geacht in te stemmen met de nieuwe tarieven.

3.3 Facturen worden door Opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betaald. In geval  van   trainingen   en   opleidingen   dient   de   betaling   uiterlijk   één   week   vóór   de aanvangsdatum te zijn voldaan, behalve wanneer het een overheidsklant betreft die pas mag betalen na het deelnemen aan de cursus, dan dient de factuur betaald te zijn uiterlijk de week na de cursus. Bij inschrijving korter dan één maand voor de aanvangsdatum dient de betaling van het cursusgeld onmiddellijk na ontvangst van de factuur te worden voldaan, behalve wanneer het een overheidsklant betreft die pas mag betalen na het deelnemen aan de cursus, dan dient de  factuur  betaald  te  zijn  uiterlijk  de  week  na  de  cursus.  Voor  elke niet-overheidsklant geldt: indien voor aanvang van de training of opleiding niet de volledige betaling is ontvangen, is Data Protection Institute gerechtigd de betreffende Deelnemer de toegang tot de training of opleiding te ontzeggen tot op het ogenblik van volledige betaling, in welk geval diens verplichting tot betaling echter onverminderd van kracht blijft.

3.4 Door niet te verschijnen op een opleiding of training, waarvoor de Deelnemer zich heeft ingeschreven, vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Data Protection Institute niet.

3.5 In geval van niet of niet tijdige betaling, worden administratiekosten in rekening gebracht ten bedrage van 5% van het factuurbedrag met een minimum van € 60, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Na het verstrijken van de betalingstermijn zonder dat gehele betaling heeft plaatsgevonden, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties.

3.6 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Data Protection Institute, totdat alle daarvoor overeengekomen bedragen, evenals alle overige bedragen die Opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Data Protection Institute zijn voldaan.

Artikel 4 Medewerking door Opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever zal Data Protection Institute steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van een overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens, inlichtingen, materialen en faciliteiten verschaffen en alle redelijke medewerking verlenen.

Artikel 5 Leveringstermijnen

5.1 Alle door Data Protection Institute genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Data Protection Institute bekend waren, en zijn inspanningsverbintenis. Data Protection Institute spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt Data Protection Institute niet in verzuim. Data Protection Institute is niet gebonden aan (leverings)termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van die overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Data Protection Institute en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 6 Intellectuele en industriële (eigendoms)rechten

6.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens een  overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, met inbegrip van verbeteringen of wijzigingen of bijkomende ontwikkeling, berusten uitsluitend bij Data Protection Institute of haar licentiegevers.

6.2 In  dit  artikel  wordt  onder  ‘product’  onder  meer verstaan: analyses,  ontwerpen,  documentatie,  opleidingsmateriaal,  rapporten,  offertes, presentaties, programmatuur en databestanden alsmede voorbereidend materiaal daarvan.

Artikel 7 Vertrouwelijke informatie

7.1 Alle door één van de partijen (“Verstrekker”) aan de andere partij (“Ontvanger”) verstrekte informatie waarvan de Ontvanger weet of redelijkerwijs dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De Ontvanger zal van deze informatie slechts gebruikmaken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

7.2 De Ontvanger verbindt zich de redelijkerwijs van haar te vergen maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren van door haar of haar werknemers van de Verstrekker ontvangen vertrouwelijke informatie. De Ontvanger zal redelijke aanwijzingen van de Verstrekker ter zake in acht nemen.

7.3 Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt, verbindt de Ontvanger zich ertoe om persoonsgegevens te beschermen en te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. De gegevens van de Opdrachtgever en de Deelnemer(s) worden door Data Protection Institute geregistreerd en gebruikt voor klanten- en opleidingsbeheer, alsook voor de registratie van uitgereikte certificaten en om de Opdrachtgever op de hoogte te houden van het aanbod van diensten en producten van Data Protection Institute. Indien de Opdrachtgever of een Deelnemer niet op de hoogte gehouden wenst te worden van toekomstige diensten en producten kan de Opdrachtgever of de Deelnemer dat op een eenvoudige manier schriftelijk aan Data Protection Institute melden. De volledige privacyverklaring van Data Protection Institute is steeds beschikbaar via de website: https://www.dp-institute.eu/nl/privacyverklaring/.

Indien de Opdrachtgever persoonsgegevens verschaft met betrekking tot werknemers of personeel, dan zal de Opdrachtgever deze personen inlichten over de verwerking van deze gegevens door Data Protection Institute voor de bovenvermelde doeleinden. De Opdrachtgever zal deze personen eveneens inlichten over hun kosteloos recht op verzet voor verwerkingen met het oog op direct marketing, evenals over hun recht op toegang en verbetering.

Artikel 8 Beëindiging of wijziging van een overeenkomst

8.1 Dit artikel heeft betrekking op alle overeenkomsten met Opdrachtgever. Op open inschrijving op opleidingen gelden aanvullend de bepalingen in Artikel 10.

8.2 Aan elk van de partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per aangetekend schrijven, waarbij een redelijke termijn (doch niet minder dan 30 kalenderdagen) gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit die overeenkomst.

8.3 Elk van de partijen kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien de andere partij – al dan niet voorlopig – uitstel van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien haar onderneming wordt vereffend of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De partij die die overeenkomst aldus beëindigt zal nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding zijn gehouden. In geval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en producten van rechtswege.

8.4 Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding van een overeenkomst als bedoeld in artikel 8.2 reeds prestaties ter uitvoering van die overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat Data Protection Institute ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Data Protection Institute voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van die overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 9 Aanmelding en bevestiging van Open Inschrijvingen op Opleidingen

9.1 Aanmelding geschiedt schriftelijk of telefonisch. Telefonische aanmelding is aan te bevelen in geval van het boeken van een opleiding waarbij een intake plaatsvindt, zodat hierover onmiddellijk overleg kan worden gepleegd.

9.2 Data Protection Institute verzendt, na ontvangst van de aanmelding, een schriftelijke bevestiging. De Deelnemer ontvangt ongeveer 7 dagen vóór aanvang van de opleiding een uitnodiging met nadere gegevens omtrent de opleidingslocatie, aanvangstijdstip en andere specificaties. Indien de gewenste opleiding is volgeboekt wordt daarvan mededeling gedaan en zal een alternatief worden aangeboden.

9.3 Een opdracht geldt als aanvaard door Data Protection Institute, als Opdrachtgever niet binnen veertien dagen na verzending van de schriftelijke bevestiging, uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.

9.4 De inschrijving van Deelnemers aan trainingen en opleidingen van Data Protection Institute geschiedt in volgorde van aanmelding.

9.5 Abonnement Stay Tuned as DPO: Deze formule geeft recht op vier ééndaagse opleidingen, te volgen in vier opeenvolgende kwartalen in een taal naar keuze (NL/FR) en op een locatie naar keuze (Gent/Mechelen/Nivelles).

Artikel 10 Annulering door Opdrachtgever van een Open inschrijving op Opleiding

10.1 Opdrachtgever is gerechtigd een overeengekomen opleiding geheel of gedeeltelijk te annuleren. Annulering dient steeds schriftelijk te geschieden. Telefonische annuleringen worden derhalve niet geaccepteerd. De annuleringsdatum is de datum van ontvangst door Data Protection Institute van de schriftelijke annulering. In dit kader wordt uitstel van een opleiding gezien als een annulering gevolgd door een nieuwe boeking, waarbij dit artikel volledig van toepassing is.

10.2 De annuleringskosten bedragen (in % van de overeengekomen prijs): tot 30 werkdagen vóór aanvang 0%; 30 t/m 15 werkdagen vóór aanvang 50%; minder dan 15 werkdagen vóór aanvang 100%.

10.3 De Opdrachtgever is gerechtigd een voor een opleiding ingeschreven Deelnemer te vervangen door een andere persoon, indien dit vóór aanvang van de opleiding aan Data Protection Institute is gemeld en deze naar het oordeel van Data Protection Institute aan de toelatingscriteria voldoet. Vervanging bij of na het begin van de training of opleiding is niet toegestaan. Aan een dergelijke vervanging zijn geen kosten verbonden.

10.4 In geval van een training met overnachting(en) is de Deelnemer in geval van een annulering zelf verantwoordelijk voor de annulering van de overnachting(en) op de trainingsaccommodatie. De acceptatie door Data Protection Institute van een tijdige annulering van de training of opleiding ontslaat de Deelnemer derhalve niet van de door hem aangegane verplichtingen jegens de trainingsaccommodatie.

10.5 Ingeval Deelnemers een onderdeel van een training of opleiding hebben gemist, dienen zij het gemiste onderdeel in te halen om een bewijs van deelname van Data Protection Institute te kunnen ontvangen. Bij een training of opleiding welke leidt tot certificering, is het inhalen van gemiste onderdelen bij een andere trainingsgroep niet mogelijk. De kosten die voortvloeien uit het compenseren van de gemiste onderdelen komen voor rekening van de Opdrachtgever. Ingeval de Deelnemer niet slaagt voor de certificering, is het mogelijk om één herkansing te doen op het eerstvolgend examenmoment. De prijs voor een herkansing is 220 euro. Er is geen beroepsprocedure voorzien wanneer men niet geslaagd is. Als de Deelnemer na de herkansing niet slaagt, dient hij de cursus opnieuw te volgen.

10.6 Indien u omwille van ziekte niet kan deelnemen aan de cursus dient u Data Protection Institute voor de start van de cursus (vóór 9u) op de hoogte te brengen van uw afwezigheid. Gelieve ons ook een afwezigheidsattest te bezorgen.  Indien  u  dit  niet  doet,  zijn  wij genoodzaakt om u een  kost van 350 euro aan te rekenen.

10.7 Indien u de cursus wil verplaatsen naar een andere week, op minder dan 15 werkdagen voor de start van de cursus, dient u hiervoor een kost van 350 euro te betalen.

10.8 Abonnement Stay Tuned as DPO: Dit abonnement wordt stilzwijgend verlengd na één jaar, tenzij de Opdrachtgever deze proactief stopzet, en dit ten laatste één maand vóór het einde van het abonnement.

Artikel 11 Wijziging dan wel annulering door Data Protection Institute van Opleidingen

11.1 Data Protection Institute behoudt zicht het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in het cursusrooster en/of de cursustijden, accommodatie, trainers te vervangen, leermiddelen, boeken etc. te actualiseren of cursussen te combineren. Data Protection Institute zal alles in het werk stellen om een opleiding conform de gemaakte afspraken te verzorgen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een opleiding door omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken. In een dergelijk geval zal Data Protection Institute  al  het  redelijke  in  het  werk  stellen  om  de opleiding te voltooien of op een later tijdstip te verzorgen. Indien dit laatste niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde cursusgelden worden terugbetaald.

11.2 Voorts behoudt Data Protection Institute zich het recht voor een groepsopleiding wegens gebrek aan inschrijvingen te annuleren. De ingeschreven Deelnemers zullen uiterlijk tien werkdagen vóór aanvang van de opleiding van een dergelijke annulering bericht ontvangen. Er wordt samen met Opdrachtgever een eerstvolgende passende datum gekozen uit de lijst van geplande opleidingen.

Artikel 12 Certificaten

12.1 Data Protection Institute kan na afloop van bepaalde opleidingen een certificaat uitreiken aan de natuurlijke persoon die de opleiding of volgde (de Certificaathouder) en het inschrijvingsgeld werd betaald. De opleiding waarvoor een certificaat worden uitgereikt, staan vermeld of de mogelijkheid om een certificaat te bekomen wordt uiterlijk bij aanvang van de opleiding aangegeven. Dit certificaat is beschikbaar voor de Certificaathouder in zowel digitale als in papieren vorm en is kosteloos.

12.2 Het certificaat kan enkel worden toegekend als de Certificaathouder aan bepaalde eisen heeft voldaan, zoals bv. het regelmatig aanwezig zijn tijdens de opleiding, het slagen van een examen of het volgen van training. De vereisten worden steeds vooraf kenbaar gemaakt in de vorm van een reglement of uiterlijk bij aanvang van de opleiding of training. Bij onduidelijkheid dient men schriftelijk contact te nemen met het Data Protection Institute. Het aanvatten van de opleiding houdt in dat de Deelnemer de eisen onderschrijft. Data Protection Institute behoudt zich het recht voor om in geval van het niet naleven van bovenvermelde eisen door de Certificaathouder, het certificaat niet uit te reiken.

12.3 Het certificaat is persoonlijk en kan door de Certificaathouder publiek bekend gemaakt worden of gebruikt bij sollicitaties als bewijs van door de Certificaathouder gevolgde opleiding of training.

12.4 Het certificaat is geldig voor drie volle kalenderjaren. (Voorbeeld: een certificaat behaald op 10 oktober 2019 is geldig tot en met 9 oktober 2022). Certificaathouders kunnen zich bij Data Protection Institute informeren onder welke voorwaarden een certificaat verlengd of vernieuwd kan worden voor een nieuwe periode.

12.5 Het is verboden het certificaat op enigerlei wijze te manipuleren.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Indien één van de partijen wegens overmacht enige verplichting ingevolge van een overeenkomst niet kan nakomen, is zij verplicht dit binnen 5 dagen na het vaststellen van de overmachtsituatie middels aangetekend schrijven gemotiveerd kenbaar te maken aan de wederpartij. Deze kennisgeving moet alle noodzakelijke feitelijke elementen bevatten  om de andere partij in staat te stellen om het bestaan van de overmacht vast te stellen.

13.2 Ongeacht de aard van de overmachtsituatie, blijft de overeenkomst onverkort bestaan. Indien uitvoering van de in de overeenkomst gestelde werkzaamheden door één van de partijen wordt uitgesteld, dienen partijen in overleg te bepalen wanneer alsnog tegemoet gekomen kan worden aan de leverings- of afnameverplichting.

13.3 Mocht een overmachtsituatie langer dan zes maanden hebben geduurd of voorzien wordt dat deze langer dan zes maanden zal duren, heeft ieder der partijen het recht die overeenkomst te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge die overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.

Artikel 14 Openbaarmaking

14.1 Opdrachtgever staat Data Protection Institute toe de diensten van Data Protection Institute waarvoor door Opdrachtgever is gekozen en de aard daarvan openbaar te maken, met vermelding van de naam en het logo of merk van de Opdrachtgever. Na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is het Data Protection Institute toegestaan openbaarheid te geven aan de oplossing en kan zij een beschrijving opstellen en openbaar maken van de redenen die Opdrachtgever hebben doen besluiten voor de oplossing van Data Protection Institute te kiezen alsmede de hieruit voor Opdrachtgever voortvloeiende voordelen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 De aansprakelijkheid van Data Protection Institute is beperkt tot vervangende schadevergoeding,  dat  wil  zeggen:  vergoeding   van   de   waarde   van   de   achtergebleven prestatie. Iedere andere aansprakelijkheid is uitgesloten. De door Data Protection Institute te betalen schadevergoeding zal nimmer méér bedragen dan het totaal  van de op grond van de betreffende overeenkomst door Opdrachtgever verschuldigde bedragen, althans tot de bedragen van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.2 Data Protection Institute is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. De aansprakelijkheid van Data Protection Institute voor indirecte of gevolgschade, daaronder inbegrepen doch niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, beschadiging of verlies van data, verlies van kans, is uitgesloten.

15.3 Data Protection Institute kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in druk- en zetwerk.

15.4 Er geldt geen aansprakelijkheidsbeperking voor schade veroorzaakt door bedrog of opzettelijke fout.

15.5 De adviezen die tijdens de opleidingen worden gegeven – door docenten of medecursisten – zijn vrijblijvend en algemeen. Ze mogen niet worden opgevat als (juridisch of technisch) advies op maat.

15.6 Iedere aanspraak van de Opdrachtgever tot schadevergoeding lastens Data Protection Institute vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van twee (2) jaren nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de Opdrachtgever gekend of redelijkerwijze gekend konden zijn.

Artikel 16 Slotbepalingen

16.1 Op de overeenkomsten tussen Data Protection Institute en Opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen.