Examenreglement Data Protection Officer Certificatie Training

Versie 1.5 van 17 oktober 2018

Artikel 1: Algemeen

 1. Voor de leesbaarheid van de tekst wordt enkel de mannelijke persoonsvorm gebruikt. Alle bepalingen aangaande studenten of andere personen vermeld in dit reglement gelden uiteraard zonder genderonderscheid.
 2. Met examen of herexamen wordt bedoeld elke evaluatie van de mate waarin een student op grond van zijn studie de competenties, verbonden aan een opleidingsonderdeel, heeft verworven.
 3. De taal van het examen (zowel mondeling als schriftelijk) is het Nederlands. Studenten dienen het Nederlands voldoende machtig te zijn teneinde de schriftelijke en mondelinge vragen correct te kunnen interpreteren, alsook hun antwoorden correct te kunnen weergeven in zowel schriftelijke als mondelinge vorm.

Artikel 2: Toelatingsvoorwaarden

 1. Een student kan enkel aan het examen deelnemen als het inschrijvingsgeld voor de cursus volledig betaald is.
 2. Een student wordt alleen toegelaten tot het examen als hij aan elke dag van de cursus heeft deelgenomen.
 3. Indien een student wenst deel te nemen aan een herexamen, laat hij dit schriftelijk weten via mail met vermelding van de datum waarop hij wenst deel te nemen. Nadien ontvangt hij hiervoor een factuur van 200 EUR (excl BTW).
 4. Een derde examenkans is niet mogelijk.
 5. Het aanwezigheidsattest dat elke dag door de deelnemers dient te worden ondertekend geldt als bewijs.
 6. In uitzonderlijke omstandigheden (bv. ziekte, overlijden bloedverwant, gerechtelijke reden, ongeval, staking openbaar vervoer, overmacht) kan het worden toegestaan dat de student niet deelneemt aan een les. Een geldig afwezigheidsattest dient hiervoor zo snel mogelijk aan de organisatie (via mail info@dp-institute.eu) te worden overhandigd.
 7. De student dient te allen tijde zich te kunnen legitimeren indien een examinator hierom verzoekt.

Artikel 3: Examenvorm

 1. Het examen wordt normaliter afgenomen op vrijdagnamiddag van dezelfde week van de cursus. In geval van overmacht kan het examen te allen tijde verzet worden naar een andere dag.
 2. Het examen bestaat uit de volgende drie delen:
  • Een mondeling examen, gebaseerd op een case, opgesplitst in 7 deelvragen, met schriftelijke voorbereiding. Dit gedeelte staat op 14 punten (2 punten per vraag);
  • Een schriftelijke case, opgesplitst in 7 deelvragen met telkens 4 meerkeuze antwoorden (zonder giscorrectie). Dit gedeelte staat op 14 punten (2 punten per vraag);
  • Meerkeuze vragen (72 vragen) over de volledige inhoud van de cursus, met telkens 4 meerkeuze antwoorden (zonder giscorrectie). Dit gedeelte staat op 72 punten (1 punt per vraag).
 3. De student moet altijd de bovenvermelde drie delen afleggen, ook indien hij deelneemt aan een herexamen.
 4. De punten van de drie onderdelen worden samengeteld met als resultaat een score op 100. De student dient minstens 60 punten op 100 te halen om te slagen.

Artikel 4: Verloop van het examen

 1. Het examen start om 13:00 uur (tenzij anders vermeld door de organisatoren) en eindigt om 15:30 uur.
 2. De student houdt zich strikt aan de vastgestelde uurregeling en plaats van het examen; studenten die te laat zijn kunnen (mits bewijs van overmacht en na goedkeuring van de organisatoren) toch nog tot het examen worden toegelaten, zonder dat echter het einduur van het examen voor deze studenten aangepast wordt.
 3. In geval van overmacht kan de student verzoeken het examen af te leggen op een latere datum en dit op voorwaarde dat hij hiertoe de nodige bewijzen levert. Deze nieuwe datum dient samen te vallen met de reeds geplande examensessies van later voorziene cursussen, en wordt enkel toegestaan na samenspraak met de examinatoren en de organisatoren van de cursus. De originele bewijsstukken van de overmacht worden binnen de vijf kalenderdagen na de dag van het examen overhandigd aan de organisatoren van de cursus, hetzij in persoon hetzij via email (info@dp-institute.eu).
 4. De examinator houdt zich strikt aan de vastgestelde uurregeling en plaats van het examen. In geval van afwezigheid van een examinator en bij gebrek van berichtgeving van deze laatste vervalt de examenregeling na een wachttijd van 1 uur t.o.v. de voorziene regeling. De organisatoren maken in overleg met de student een nieuwe examenregeling op. Deze nieuwe datum dient samen te vallen met de reeds geplande examensessies van later voorziene cursussen. Onder geen voorwaarde worden eventuele kosten ten laste van de student verhaald op de organisatoren van de cursus.
 5. Tijdens de cursus wordt het verloop van het examen toegelicht in de inleiding. Ook wordt vóór de start van het examen nog eens uitgelegd hoe het examen in elkaar zit en hoe de verschillende onderdelen verlopen.
 6. Het gebruik van de toiletten is toegestaan tijdens het examen, maar slechts één student tegelijkertijd en dit zonder meenemen van zowel examenvragen als schriftelijke voorbereiding.
 7. GSMs, laptops, tablets en ander elektronisch materiaal dienen verborgen te blijven in de tas en mogen niet gebruikt of meegenomen worden naar het toilet of het mondelinge examen indien deze in een andere ruimte plaatsvindt.
 8. Voor studenten met een erkend statuut of voor studenten in tijdelijke bijzondere individuele omstandigheden van lichamelijke of psychische aard is na goedkeuring van de organisatoren een aanpassing van de examenvorm mogelijk of kan het gebruik van een technisch hulpmiddel toegelaten worden. De organisatoren worden hiervan verwittigd, en dit ten laatste op de eerste dag van de opleiding.
 9. De schriftelijke proeven worden beantwoord op een speciaal antwoordformulier waarvoor volgende regels gelden:
  • Slechts één antwoord is juist;
  • Een foutief antwoord of meer dan één bolletje inkleuren is nul;
  • Indien verkeerdelijk een foutief bolletje werd ingekleurd dient een duidelijk kruis over het verkeerde antwoord te worden gezet en dient de cursist ook een paraf te zetten bij het juiste antwoord;
  • Het formulier dient te worden ingevuld met blauwe of zwarte balpen;
  • Naast het inkleuren van de bolletjes mag enkel de naam, voornaam en handtekening worden ingevuld op het antwoordformulier.
 10. Op het opgaveblad mag niet worden geschreven.
 11. De student is verantwoordelijk voor het volledig en correct invullen van zijn persoonsgebonden en administratieve gegevens op het speciaal antwoordformulier verbonden aan het examen.
 12. Het via geluids- en/of beeldopnames registreren van een examen door de student of derden is niet toegelaten.
 13. Studenten die dat wensen kunnen hun mondelinge examen door een waarnemer laten bijwonen.

Artikel 5: Onregelmatigheden

 1. Indien een examinator of medewerker vermoedt of vaststelt dat een student tijdens het examen een onregelmatigheid begaat dient hij dit onverwijld te melden aan de organisator van de cursus. Deze laatste informeert de student van die vaststelling en kan het lopende examen van deze student beëindigen, desgevallend na inbeslagname van de betwiste stukken en de reeds aangemaakte kopij. De student slaagt dus niet voor dit examen.
 2. Als onregelmatigheid wordt beschouwd elk gedrag van een student in het kader van een examen dat hem of een andere student ten onrechte bevoordeligt met betrekking tot de behaalde resultaten. Voorbeelden hiervan zijn spieken, het ongeoorloofde gebruik van cursusmateriaal, GSM, laptop of enig ander elektronisch materiaal, het ongeoorloofd meenemen van examenvragen of schriftelijke voorbereidingen, enz.
 3. Het feit of de onregelmatigheid het gevolg is van een bewuste keuze van de student en of ze de betrokkene al dan niet een onterecht voordeel heeft opgeleverd is irrelevant bij de feitelijke vaststelling.

Artikel 6: Examencommissie en deliberatie

 1. De examencommissie is samengesteld uit ten minste twee examinatoren, twee lesgevers en twee organisatoren.
 2. De examencommissie komt samen in geval van een onregelmatigheid of klacht.
 3. De examencommissie kan een examencijfer aanpassen ingeval van een materiële vergissing, een grove onregelmatigheid of kennelijke onredelijkheid.
 4. Materiële vergissingen in het voordeel van de student worden rechtgezet tot 14 kalenderdagen na de datum van het examen. Materiële vergissingen in het nadeel van de student worden te allen tijde rechtgezet. Materiële vergissingen zonder invloed op het al dan niet slagen van de student worden rechtgezet tot 14 dagen na de datum van het examen. Wanneer door fraude het examencijfer werd beïnvloed kan de examencommissie te allen tijde haar beslissing herzien.
 5. Een beslissing over een student of een examen wordt genomen bij gewone meerderheid.
 6. De leden van de examencommissie en alle personen die ter zitting aanwezig zijn, zijn tot geheimhouding over de beraadslaging en de stemmingen verplicht.

Artikel 7: Bekendmaking van de resultaten

 1. Na elk examen worden de resultaten gecontroleerd door minstens twee personen, onafhankelijk van elkaar.
 2. Alle cursisten krijgen ten laatste één kalenderweek na de dag van het examen een algemene mail met de vermelding of ze al dan niet geslaagd zijn. In deze mail staat ook vermeld wie de hoogste score behaalde van die groep (echter zonder deze score te vermelden).
 3. Op aanvraag kunnen de studenten hun individuele punten toegestuurd krijgen. Voor het gedeelte van de 72 meerkeuzevragen kan de student de onderverdeling van zijn score bekomen als volgt: (RB) Rechten van de Betrokkene (B) Beginselen (T) Toelaatbaarheid (VV) Verplichtingen Verwerker (I) Informatieveiligheid (BT) Begrippen en toepassingsgebied.

Artikel 8: Klachten en beroep

 1. Indien de student van mening is dat het behaalde resultaat niet correct is kan hij de organisatoren hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Deze laatsten nemen binnen de 14 dagen contact op met de student (hetzij via email hetzij telefonisch).
 2. Indien een student niet slaagt voor zijn eerste examen en teneinde hem te helpen om zijn herexamen degelijk voor te bereiden zal de organisator enkele voorbeelden van foutief ingevulde antwoorden vermelden aan de student samen met enkele tips en aandachtspunten. Het volledige examen zal niet worden overlopen; enkel het door de student ingevulde antwoordformulier is ter inzage samen met de verbetersleutel.
 3. Indien een student niet slaagt voor het herexamen kan hij inzage krijgen in het volledige examen d.m.v. een persoonlijk gesprek. De resultaten van het examen worden niet meegegeven aan de student.

Artikel 9: Herexamen

 1. Indien een student niet slaagt voor het examen kan hij zich inschrijven voor een herkansingsexamen;
 2. De kostprijs voor deze tweede examensessie bedraagt 200 EUR (excl. BTW). De student kan enkel aan het herexamen deelnemen indien aan deze betaling is voldaan.
 3. Voor deze tweede examensessie is dezelfde leerstof te kennen als voor het eerste examen. Zelfs als de student geslaagd is voor één van de drie examenonderdelen tijdens het eerste examen dienen ALLE drie delen opnieuw te worden afgelegd.
 4. De student mag zelf kiezen of/wanneer hij herexamen aflegt voor zover dit gebeurt binnen de 3 maanden na aflegging van het eerste examen. Er wordt echter aangeraden het herexamen zo snel mogelijk volgend op het eerste examen af te leggen. In ieder geval valt het herexamen samen met de examensessies van de later geplande cursussen. De student neemt geen deel aan deze latere cursussen maar neemt enkel deel aan de examensessie van die bepaalde week.
 5. Er is geen beroepsprocedure voorzien wanneer men niet geslaagd is voor het herexamen. Als men na de herkansing niet slaagt, dient men de cursus opnieuw te volgen.

Artikel 10: Bescherming van de persoonsgegevens

 1. De student heeft het recht op de bescherming van zijn persoonsgegevens zoals die tijdens het examen worden verstrekt, zoals naam, voornaam en de behaalde resultaten.
 2. Door zijn inschrijving in de cursus alsmede zijn deelname aan het examen geeft de student de toestemming aan de organisatoren om deze persoonsgegevens te verwerken.
 3. De examenkopijen, schriftelijke voorbereidingen, afwezigheidsattesten en verslagen van de examencommissie worden bijgehouden voor een periode van maximaal 1 jaar.
 4. Bijkomende informatie aangaande de bescherming van persoonsgegevens kunnen gevonden worden in de privacy policy, te vinden op de website van Data Protection Institute.